ZAGROŻENIA WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY-EDUKACJA, PROFILAKTYKA

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 stycznia 2017

Szkoła pełni bardzo ważną rolę w procesie socjalizacji dzieci i młodzieży. Jednym z jej podstawowych zadań jest oddziaływanie wychowawcze uważane za czynnik kształtujący społeczne postawy, sprzyjający prawidłowemu współżyciu z innymi osobami. Ma ona zatem bardzo duży wpływ na kształtowanie się różnego rodzaju form życia społecznego. W szkole zaczynają tworzyć się pierwsze silne związki emocjonalne z innymi ludźmi, takie jak koleżeństwo i przyjaźń. Dzieci uczą się również zasad współpracy i współżycia z innymi członkami społeczeństwa. socjalizacja młodych ludzi w szkole nie zawsze jednak przebiega w sposób pożądany.

Bardzo częstym zjawiskiem w placówce jest przemoc, niechęć, brak tolerancji w stosunku do inności rówieśników a ostatnio okazywana także wobec nauczycieli, nadużywanie różnych środków psychoaktywnych oraz inne zachowania o charakterze ryzykownym.

W ostatnich latach liczba zaburzeń zachowania wśród dzieci i młodzieży zdecydowanie wzrosła co jest zjawiskiem bardzo niepokojącym. Coraz częściej zauważyć można rozmaite zachowania ryzykowne, wiążące się z dużym prawdopodobieństwem wystąpienia negatywnych konsekwencji zarówno dla zdrowia psychicznego i fizycznego dzieci oraz młodzieży, jak i dla otoczenia społecznego. Jest to problem bardzo złożony dotyczący różnych grup wiekowych głównie dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat, zdarza się jednak, że w/w zjawisko występuje wśród dzieci dużo młodszych.

Należy zaznaczyć, że lista niepokojących zachowań jest bardzo długa. Do najczęściej spotykanych zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży zaliczyć można bez wątpienia: nadużywanie alkoholu, palenie tytoniu, używanie środków psychoaktywnych( narkotyków, środków wziewnych, leków), wczesną aktywność seksualną itp. Istnieje korelacja pomiędzy zachowaniami ryzykownymi wśród dzieci i młodzieży. Najczęściej zachowania te ze sobą współwystępują. Zachowania ryzykowne są sposobami na załatwienie bardzo ważnych spraw życiowych, których dzieci czy młodzież nie potrafią rozwiązać inaczej. Różne zachowania problemowe umożliwiają więc zaspokojenie: najważniejszych potrzeb psychologicznych( miłości, akceptacji, uznania, bezpieczeństwa, przynależności), realizację ważnych celów rozwojowych(np. określenie własnej tożsamości, uzyskanie niezależności od dorosłych), radzenie sobie z przeżywanymi trudnościami życiowymi .

Działania edukacyjno- profilaktyczne są bez wątpienia jednym ze sposobów reagowania na rozmaite zjawiska społeczne, które oceniane są jako szkodliwe i niepożądane. Należy traktować takie zjawiska w kategoriach zagrożeń, a tym samym podejmować wysiłki w celu ich ograniczania lub nawet ich eliminacji. Skuteczna profilaktyka jest optymalnym sposobem hamowania rozwoju lub ograniczania skali zjawisk uznanych za społecznie nieakceptowalne. Edukacja młodzieży w zakresie zachowań ryzykownych jest istotnym elementem mogącym uchronić młodych ludzi zarówno przed podejmowaniem zachowań uważanych za ryzykowne oraz przed negatywnymi konsekwencjami tych zachowań.

Szkoła jest miejscem, w którym dzieci i młodzież spędzają najwięcej czasu. W związku z powyższym, w celu dotarcia do jak największej grupy młodych ludzi istotnym wydaje się podjęcie współpracy pomiędzy szkoła a instytucjami zajmującymi się min. profilaktyką w/w zjawisk. Ważnym elementem dotarcia do młodych ludzi jest także sposób przekazu istotnych informacji, a jednocześnie zaangażowanie młodych ludzi w aktywne uczestnictwo z zajęciach edukacyjno – profilaktycznych. Wybór tego typu spektakli jako formy przekazu na na celu zainteresowanie młodych ludzi w /w tematyką, ukazanie istoty problemu w sposób bardziej przystępny i interesujący.

Mając na uwadze powyższe Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lędzinach opracowało Program Osłonowy "MÓJ WYBÓR MOJE ŻYCIE. Edukacja i profilaktyka jako istotne czynniki zmniejszające poziom  zagrożenia wykluczeniem społecznym, 2016-2018 r.”, którego celem jest przeprowadzenie cyklu przedstawień. .

W listopadzie odbyła się pierwsza edycja, która objęła szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne. W ramach programu zorganizowano wspólnie z Teatrem Profilaktycznym Kurtyna z Krakowa w szkołach warsztaty, przedstawienia o charakterze profilaktycznym pt. „Twoje nowe jutro”, „Spacer po linie”,”Upadły Anioł”, „Bilet do raju”.

Głównym celem programu jest zwiększenie wśród dzieci i młodzieży umiejętności zaspokajania potrzeb psychicznych i emocjonalnych w sposób akceptowany społecznie i przez to zmniejszenie poziomu zagrożenia wykluczeniem społecznym.

Kolejny cykl przedstawień odbędzie się w 2017 roku.

Zakładane rezultaty programu to: przeciwdziałanie agresji, kontrolowanie stresu, zarządzanie emocjami, zapobieganie zagrożeniom związanym ze środkami psychoaktywnymi itp.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-01-17
Data publikacji:2017-01-17
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Sławomir Niemiec
Liczba odwiedzin:2164