Wywiad z Dyrektorem PCPR

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Wywiad - Możemy dzieciom stworzyć dom…

20 października 2015

Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zostały wprowadzone przepisy dotyczące między innymi rodzin zastępczych. Co to zmieniło? Czym jest piecza zastępcza nad dzieckiem?

Dla dobra dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych, środowiska rodzinnego, atmosfery, szczęścia, miłości i zrozumienia, w przypadku nie możności zapewnienia im opieki i wychowania przez rodziców organizowana jest piecza zastępcza.
Zarządzeniem Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zostało wyznaczone na organizatora rodzinnej pieczy zastępczej i realizuje zadania z tego zakresu. Został utworzony zespół do spraw pieczy zastępczej, którego pracownicy udzielają poradnictwa i wsparcia rodzinom zastępczym, organizują szkolenia dla rodzin zastępczych podnoszących ich kwalifikacje i umiejętności wychowawcze, dokonują okresowej sytuacji dziecka przebywającego w rodzinnej pieczy zastępczej, zapewniają rodzinom zastępczym specjalistyczną pomoc (w tym prawną, psychologiczną i socjalną), dokonują oceny rodziny zastępczej, sporządzają plany pomocy dzieciom przebywającym w rodzinie zastępczej, udzielają wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej, prowadzą nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Kto może zostać rodziną zastępczą?

Rodziną zastępczą może zostać małżeństwo bądź osoba niepozostająca w związku małżeńskim, jeżeli osoby te spełniają następujące warunki:

 • dają rękojmię należytego wykonywania zadań rodziny zastępczej,
 • mają stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych,
 • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, nie są ograniczone we władzy rodzicielskiej ani też władza rodzicielska nie została im zawieszona,
 • wypełniają obowiązek alimentacyjny w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego,
 • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
 • mają odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło utrzymania,
 • uzyskały pozytywną opinię organizatora pieczy zastępczej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Chcę zaznaczyć, że rodzina zastępcza ma charakter tymczasowy, do momentu uregulowania sytuacji prawnej dziecka, to jest do powrotu do rodziny biologicznej bądź adopcji.

Jakie działania należy podjąć aby zostać rodziną zastępczą?

Aby zostać rodziną zastępczą należy zgłosić się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Pracownik PCPR przeprowadzi wstępne rozmowy z kandydatami do pełnienia tej funkcji. Kolejnym etapem jest sprawdzenie predyspozycji kandydatów jak również warunków mieszkaniowych. Po przeprowadzeniu oceny kandydatów, organizator rodzinnej pieczy zastępczej kieruje rodzinę na szkolenie. Program szkolenia jest zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw rodziny. W ośrodku szkoleniowym kandydaci przechodzą kompleksowe badania psychologiczno -pedagogiczne mające stwierdzić czy posiadają warunki do wykonywania funkcji rodziny zastępczej określonego typu oraz czy posiadają zdolności psychofizyczne i kwalifikacje osobiste. Kandydaci są zobowiązani do dostarczenia zaświadczeń, oświadczeń i opinii. Cykl szkoleniowy trwa 3-6 miesięcy. Procedura szkoleniowa kończy się wydaniem przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej zaświadczenia kwalifikacyjnego zawierającego potwierdzenie ukończenia szkolenia, spełniania warunków umożliwiających zostanie rodziną zastępczą oraz posiadania predyspozycji i motywacji do sprawowania pieczy zastępczej. Zaświadczenie jest wydawane na wniosek kandydata.

Czy po zakończeniu szkolenia kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej i uzyskania kwalifikacji, dziecko od razu zostaje umieszczone w rodzinie?

Rodzina zastępcza po uzyskaniu zaświadczenia kwalifikacyjnego oczekuje na przyjęcie dziecka i w razie zaistnienia konieczności zapewnienia dziecku pieczy obejmuje je opieką.

Jakie wyróżniamy rodziny zastępcze?

Wyróżniamy trzy rodzaje rodzin zastępczych:

 • spokrewnione,
 • niezawodowe,
 • zawodowe (w tym specjalistyczne i pełniące funkcję pogotowia rodzinnego).

W powiecie funkcjonuje 17 rodzin zastępczych spokrewnionych, 18 rodzin zastępczych niezawodowych i 3 rodziny zastępcze zawodowe, w tym 2 pełniące funkcję pogotowia rodzinnego. Swą pieczą obejmują one 54 dzieci w wieku od 1-18 lat oraz 11 pełnoletnich wychowanków przebywających nadal w rodzinie zastępczej w wieku 18-25 lat.

Jakie są różnice między tymi rodzinami?

Rodziny zastępcze spokrewnione tworzą osoby będące dziadkami bądź rodzeństwem dziecka. Rodziny zastępcze niezawodowe tworzy osoba lub małżonkowie niebędący dziadkami lub rodzeństwem dziecka.
Rodziny zastępcze zawodowe pełnią powierzoną im funkcję na podstawie umowy zawartej pomiędzy starostą, a rodziną. Ponadto posiadają swój zakres obowiązków oraz dodatkowe uprawnienia, między innymi mogą tymczasowo nie sprawować opieki nad dziećmi w wymiarze 30 dni w skali roku. Rodziny zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego przyjmują dziecko na podstawie orzeczenia sądu, w przypadku gdy dziecko zostało doprowadzone przez Policję lub Straż Graniczną lub na wniosek rodziców dziecka bądź pracownika socjalnego. W pogotowiu rodzinnym umieszcza się dziecko do czasu unormowania sytuacji dziecka, nie dłużej jednak niż na okres czterech miesięcy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres ten może być przedłużony, za zgodą organizatora rodzinnej pieczy zastępczej do ośmiu miesięcy lub do zakończenia postępowania sądowego.

Jakie obowiązki względem dziecka wynikają z pełnienia funkcji rodziny zastępczej?

Rodzina zastępcza zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie. Ma obowiązek traktowania dziecka w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej, zapewnia mu dostęp do przysługujących świadczeń zdrowotnych, kształcenie, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych, rozwój uzdolnień i zainteresowań, zaspokaja jego potrzeby emocjonalne, bytowe, rozwojowe, społeczne oraz religijne. Ponadto rodzina zastępcza ma obowiązek umożliwiania kontaktu dziecka z rodzicami biologicznymi, chyba, że sąd postanowi inaczej. Współpracuje z ośrodkiem adopcyjnym, koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej i organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej.

Na jakie wsparcie ze strony PCPR może liczyć rodzina zastępcza?

Rodziny zastępcze są objęte wsparciem koordynatora, który pomaga im w wypełnianiu powierzonej funkcji. Mają stały dostęp do poradnictwa specjalistycznego, prawnego, psychologicznego i socjalnego, jak również mogą brać udział w grupach wsparcia. Ponadto mają możliwość kierowania dzieci do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, gdzie mogą zgłaszać problemy wychowawcze oraz wspólnie z psychologiem wypracowywać rozwiązania. W styczniu 2014 roku w poradni będzie organizowana „szkoła dla rodziców", w której będą mogły brać udział także rodziny zastępcze. Osoby pełniące tę funkcję mogą pogłębiać wiedzę w zakresie sprawowania opieki nad dzieckiem w pieczy oraz doskonalić swoje umiejętności wychowawcze. Rodziny zastępcze mają również zapewnione wsparcie finansowe, zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:

 • 660 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej;
 • 1000 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka.

 

Z jakich powodów dzieci najczęściej są umieszczane w rodzinie zastępczej?

Do głównych przyczyn należą: niewydolność wychowawcza rodziców biologicznych, wyjazd rodziców biologicznych poza granice kraju, śmierć obojga bądź jednego z rodziców, stosowanie przemocy w rodzinie, choroba w rodzinie, alkoholizm jednego bądź obojga rodziców.

Moim marzeniem jest, aby wszystkie dzieci miały szczęśliwe dzieciństwo. Każdy dzień ich życia był pełen miłości i szczęścia. Aby wychowywane były w rodzinach gdzie wzory zachowań będą godne naśladowania.
Zachęcam osoby i rodziny, które chcą zaopiekować się opuszczonymi i zagubionymi dziećmi, są otwarte na przyjęcie nowego członka rodziny i potrafią odnaleźć w sobie ogromne pokłady miłości do zostania rodziną zastępczą.

W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia, Życzę wszystkim obecnym i przyszłym rodzinom zastępczym, Aby Wasz dom był pełen miłości, ciepła i wzajemnego zaufania, A wartości które przekazujecie swoim dzieciom, Były cennym darem w ich dorosłym życiu, Aby trud włożony w wychowanie dzieci, przyniósł poczucie spełnienia i szczęścia.


Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
Lidia Żurek

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane rodzicielstwem zastępczym do
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Lędzińska 24
43-140 Lędziny
tel. 32 324 08 20

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-10-19
Data publikacji:2015-10-19
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2503